Φωτοβολταϊκά Στέγης

Φωτοβολταϊκά Στέγης - Πληροφορίες - Απαντήσεις σε συχνές απορίες - ΔικαιολογητικάΑπό 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες (ενεργειακές και περιβαλλοντικές) που παρέχουν στο δίκτυο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την αίτηση σύνδεσης στη ΔΕΗ σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου:

  • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
  • Τοπογραφικό σχέδιο της θέσης εγκατάστασης
  •  Άδεια οικοδομής
  •  Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ) για εγκατάσταση σε ιδιόκτητο χώρο.
  • Στοιχεία επικοινωνίας
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Α.Φ.Μ και ΔΟΥ του ιδιοκτήτη του ακινήτου
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει: Το έργο της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό του κτιρίου επί του οποίου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (με αναφορά στον τρόπο κάλυψης, όπως ηλιακός θερμοσίφωνας, ηλιοθερμικά, βιομάζα κ.λπ.). Όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή.

 

 

Κάποιοι από τους

Πελάτες μας

 

 

Follow Us

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι